Monthly Archives: Tháng Mười Một 2012

Chia Sẻ Với Đồng Bào Đang Lánh Nạn ở Thái Lan và Mã Lai: Kế Hoạch Can Thiệp và Trợ Giúp của BPSOS

Trong thời gian gần đây BPSOS đã sắp xếp cho một số thiện nguyện viên lên đường đến Thái Lan (và Mã Lai) để phục vụ hay để thăm viếng các đồng bào đang lánh nạn cộng sản. Trong thời … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại CHÍNH SÁCH VÀ CHƯƠNG TRÌNH TỊ NẠN TẠI THAILAND | Bạn nghĩ gì về bài viết này?